به دنبال پشتیبانی حرفه ای و مطمئن هستید؟

با سرویس های متنوع ماداکتو،با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید.

پشتیبانی نقره ای

پشتیبانی نقره ای

Silver Support
 • آموزش مجدد نرم افزار ۱ بار در سال
 • نصب و راه اندازی مجدد نرم افزار ۱ بار در مدت قرار داد
 • ۱۵درصد تخفیف تعویض قطعات سخت افزاری و نرم افزاری
 • رفع عیب ۴۸ ساعته در صورت اعلام خرابی دستگاه ها
مشاهده پلن ها

پشتیبانی طلایی

Golden Support
 • آموزش مجدد نرم افزار ۲ بار در سال
 • نصب و راه اندازی مجدد نرم افزار ۲ بار در مدت قرار داد
 • ۲۰درصد تخفیف تعویض قطعات سخت افزاری و نرم افزاری
 • رفع عیب ۴۸ ساعته در صورت اعلام خرابی دستگاه ها
مشاهده پلن ها
پشتیبانی برنزی

پشتیبانی برنزی

Bronze Support
 • آموزش مجدد نرم افزار ۱ بار در سال
 • نصب و راه اندازی مجدد نرم افزار ۱ بار در مدت قرار داد
 • ۱۰ درصد تخفیف تعویض قطعات سخت افزاری و نرم افزاری
 • رفع عیب ۷۲ ساعته در صورت اعلام خرابی دستگاه ها
مشاهده پلن ها

دیگر وبسایت های ماداکتو

جهت دسترسی راحت تر کاربران به محصولات، وبسایت های زیر مجموعه ساخته شده است

اگر در یکی از استانهای خراسان رضوی / شمالی / جنوبی فعالیت دارید با دفتر مشهد ماداکتو تماس بگیرید.

۰۵۱-۳۶۱۵۵

20 +

سال سابقه فعالیت

Years of activity history

5000 +

مشتری فعال در سراسر ایران

Active Customer

4.700.000 +

تردد در اتوماسیون ماداکتو

Moving on the Automation

97% +

رضایتمندی مشتریان

Customer satisfaction

چرا ماداکتو؟

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﺳﺎل ۱۳۸۲ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد و ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي از داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ، آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اراﺋﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺤﺖ وب ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺴﺘﺮش داد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و رزوﻣﻪ اي درﺧﺸﺎن در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

 • پشتیبانی سطح بالا بر روی تمامی خدمات
 • ارائه سرویس های متنوع و مورد نیاز
 • معتبر در بازار جهانی
 • هزینه های بسیار مناسب
 • بهره گیری از متخصصین خبره
 • بروز بودن خدمات و سرویس ها

موتور گیت های کنترل تردد ماداکتو دارای ۵ سال گارانتی میباشد.

با خیال آسوده استفاده کنید.

مورد اعتماد مشتریان‌مان هستیم...

Trusted by our clients

آخرین ها از بلاگ